Archive for the ‘John XXII’ Category

Titles of Jesus: Archon of the Kings of the Earth

February 1, 2013

Jesus is described in numerous ways in the book of Revelation.  One of the titles mentioned in the salutation of John and Jesus’ letter to the seven churches is “The Archon of the Kings of the Earth” (Greek: “ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς”), which the King James Version translates as “the prince of the kings of the earth.”

This title of head over all of the kings of the earth is something that the Roman bishop desires.  Boniface VIII is an example of the desire of popes to have supreme temporal authority.  His Unam Sanctam, which proclaims a false gospel of submission to the Roman bishop (as discussed here) is sometimes dismissed from consideration on the basis that its reference to rulers being required to submit to Rome is not meant universally.  In fact, the rulers are merely the minor premise, with the general principle being the major premise.  But the problem is more acute.  The very title of Archon of the Kings of the Earth belongs to Jesus Christ.  Boniface VIII can wear his double tiara and John XXII his triple tiara, but that’s just jewelry – the truth is that it is Christ who is Archon.

True ministers of the gospel (as some ancient bishops in Rome were), are ministers of God, just as also the temporal rulers are ministers (in a different sense) of God.  But the kingdom of heaven is not set up like Gentile kingdoms on earth.  There are lords many and kings many, but while we have overseers, we are all brethren and have one Lord, Jesus Christ.

I think this title is sometimes overlooked by my brethren who want to maintain a rigid separation of church and state.  With this title, though, Jesus is claiming all temporal to be his.  Thus, all the kings of the Earth ought to obey his revealed will and ought to order their kingdoms accordingly.

It’s a marvelous title.  It emphasizes the supremacy of Jesus even while we acknowledge that Jesus first coming was not to establish an earthly kingdom, but a heavenly kingdom.  Nevertheless, the kings of the earth should beware.  Jesus Christ their Archon is coming again in judgment.  They ought to consider that warning and be ready against his coming.

-TurretinFan

Darryl Hart and a Heretical Pope

January 29, 2013

Darryl Hart points out how Pope John XXII (c. 1244 – 1334) was forced by the Parisian Faculty of Theology to recant his heretical views regarding the Beatific Vision (link). It’s an example of the messiness of the medieval papacy and particularly its relationship to France and the French theologians.

The work from which Hart quotes is “The Mortgage of the Past,” by Francis Oakley. That same work documents a number of issues that the folks at Called to Communion (a Roman communion blog) are unlikely to feature. For example, endnote 50 at page 269 highlights the fact that previous generations (i.e. before Vatican I) have been more open to the idea that the pope may fall into heresy:

Decretum, D. 40. c. 6; ed. Friedberg, 1879-81. 1:146. Tierney, 1964, 119, notes that even the high papalist decretist Alanus Anglicus [fl. A.D. 1190-1215] conceded that deposition would be called for in the case of papal heresy. The more moderate decretist Huguccio [of Pisa] went further, and envisaged any notorious papal crime as cause sufficient for the imposition of that penalty. For a full synoptic treatment of the origin and destiny of such notions, see Oakley, 2003b.

Oakley endorses the idea that “no other pope was as important for edging papal monarch toward absolutism” as Innoncent III (A.D. 1198-1216), quoting Kenneth Pennington, The Pope and the Bishops: the Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984), p. 58.

– TurretinFan

How Many Popes Does it Take to Deny the Immaculate Conception?

September 3, 2010

During Dr. James White’s debate with Christopher Ferrara on the alleged sinlessness and Immaculate Conception of Mary, Mr. Ferrara questioned the fact that a half dozen popes taught or held a position contrary to the dogma that was later defined as the dogma of the Immaculate Conception. Dr. White provided a citation to Schaff, the respected church historian, who identified seven popes, and in turn cited an earlier scholar. Beginning with Schaff, in this post I walk through the evidence.

Schaff on the Immaculate Conception:

The third step, which exempts Mary from original sin as well, is of much later origin. It meets us first as a pious opinion in connection with the festival of the Conception of Mary, which was fixed upon Dec. 8, nine months before the older festival of her birth (celebrated Sept. 8). This festival was introduced by the Canons at Lyons in France, Dec. 8, 1139, and gradually spread into England and other countries. Although it was at first intended to be the festival of the Conception of the immaculate Mary, it concealed the doctrine of the Immaculate Conception, since every ecclesiastical solemnity acknowledges the sanctity of its object.

For this reason, Bernard of Clairvaux, ‘the honey-flowing doctor’ (doctor mellifluus), and greatest saint of his age, who, by a voice mightier than the Pope’s, roused Europe to the second crusade, opposed the festival as a false honor to the royal Virgin, which she does not need, and as an unauthorized innovation, which was the mother of temerity, the sister of superstition, and the daughter of levity. [FN228] He urged against it that it was not sanctioned by the Roman Church. He rejected the opinion of the Immaculate Conception of Mary as contrary to tradition and derogatory to the dignity of Christ, the only sinless being, and asked the Canons of Lyons the pertinent question, ‘Whence they discovered such a hidden fact? On the same ground they might appoint festivals for the conception of the parents, grandparents, and great-grandparents of Mary, and so on without end.’ [FN229] It does not diminish, but rather increases (for the Romish stand-point) the weight of his protest, that he was himself an enthusiastic eulogist of Mary, and a believer in her sinless birth. He put her in this respect on a par with Jeremiah and John the Baptist. [FN230]

The same ground was taken substantially by the greatest schoolmen of the Middle Ages till the beginning of the fourteenth century: Anselm of Canterbury (d. 1109), who closely followed Augustine; [FN231] Peter the Lombard, ‘the Master of Sentences’ (d. 1161); Alexander of Hales, ‘the irrefragable doctor’ (d. 1245); St. Bonaventura, ‘the seraphic doctor’ (d. 1274); Albertus Magnus, ‘the wonderful doctor’ (d. 1280); St. Thomas Aquinas, ‘the angelic doctor’ (d. 1274), and the very champion of orthodoxy, followed by the whole school of Thomists and the order of the Dominicans. St. Thomas taught that Mary was conceived from sinful flesh in the ordinary way, secundum carnis concupiscentiam ex commixtione maris, and was sanctified in the womb after the infusion of the soul (which is called the passive conception); for otherwise she would not have needed the redemption of Christ, and so Christ would not be the Saviour of all men. He distinguishes, however, three grades in the sanctification of the Blessed Virgin: first, the sanctificatio in utero, by which she was freed from the original guilt (culpa originalis); secondly, the sanctificatio in conceptu Domini, when the Holy Ghost overshadowed her, whereby she was totally purged (totaliter mundata) from the fuel or incentive to sin (fomes peccati); and, thirdly, the sanctificatio in morte, by which she was freed from all consequences of sin (liberata ab omni miseria). Of the festival of the Conception, he says that it was not observed, but tolerated by the Church of Rome, and, like the festival of the Assumption, was not to be entirely rejected (non totaliter reprobanda). [FN232] The University of Paris, which during the Middle Ages was regarded as the third power in Europe, gave the weight of its authority for a long time to the doctrine of the Maculate Conception. Even seven Popes are quoted on the same side, and among them three of the greatest, viz., Leo I. (who says that Christ alone was free from original sin, and that Mary obtained her purification through her conception of Christ), Gregory I., and Innocent III. [FN233]

And here are the footnotes:

[FN228] ‘Virgo regia falso non eget honore, veris cumalata honorum titulis. . . . Non est hoc Virginem honorare sed honori detraher. . . . Præsumpta novitas mater temeritatis, soror superstitionis, filia levitatis.’ See his Epistola 174, ad Canonicos Lugdunenses, De conceptione S. Mar. (Op. ed. Migne, I. pp. 332–336). Comp. also Bernard’s Sermo 78 in Cant., Op. Vol. II. pp.1160, 1162.

[FN229] . . . ‘et sic tenderetur in infinitum, et festorum non esset numerus‘ (Ep. 174, p. 334 sq.)

[FN230] ‘Si igitur ante conceptum sui sanctificari minime potuit, quoniam non erat; sed nec in ipso quidem conceptu, propter peccatum quod inerat: restat ut post conceptum in utero jam existens sanctificationem accepisse credatur, quæ excluso peccato sanctam fecerit nativitatem, non tamen et conceptionem‘ (l.c. p. 336).

[FN231] Anselm, who is sometimes wrongly quoted on the other side, says, Cur Deus Homo, ii. 16 (Op. ed. Migne, I. p. 416): ‘Virgo ipsa . . . est in iniquitatibus concepta, et in peccatis concepit eam mater ejus, et cum originali peccato nata est, quoniam et ipsa in Adam peccavit, in quo omnes peccaverunt.‘ To these words of Boso, Anselm replies that ‘Christ, though taken from the sinful mass (de massa peccatrice assumptus), had no sin.’ Then he speaks of Mary twice as being purified from sin (mundata a peccatis) by the future death of Christ (c. 16, 17). His pupil and biographer, Eadmer, in his book De excellent. beatæ Virg. Mariæ, c. 3 (Ans. Op. ed. Migne, II. pp. 560–62), says that the blessed Virgin was freed from all remaining stains of hereditary and actual sin when she consented to the announcement of the mystery of the Incarnation by the angel.’ Quoted also by Perrone, pp. 47–49.

[FN232] Summa Theologiæ, Pt. III. Qu. 27 (De sanctificatione B. Virg.), Art. 1–5; in Libr. I. Sentent. Dist. 44, Qu. 1, Art. 3. Nevertheless, Perrone (pp. 231 sqq.) thinks that St. Bernard and St. Thomas are not in the way of a definition of the new dogma, ‘because they wrote at a time when this view was not yet made quite clear, and because they lacked the principal support, which subsequently came to its aid; hence they must in this case be regarded as private teachers, propounding their own particular opinions, but not as witnesses of the traditional meaning of the Church.’ He then goes on to charge these doctors with comparative ignorance of previous Church history. This may be true, but does not help the matter; since the fuller knowledge of the Fathers in modern times reveals a still wider dissent from the dogma of the Immaculate Conception.

[FN233] The other Popes, who taught that Mary was conceived in sin, are Gelasius I., Innocent V., John XXII., and Clement VI. (d. 1352). The proof is furnished by the Jansenist Launoy, Prœscriptions, Opera I. pp. 17 sqq., who also shows that the early Franciscans, and even Loyola and the early Jesuits, denied the Immaculate Conception of Mary. Perrone calls him an ‘irreligious innovator’ (p. 34), and an ‘impudent liar’ (p. 161), but does not refute his arguments, and evades the force of his quotations from Leo, Gelasius, and Gregory by the futile remark that they would prove too much, viz., that Mary was even born in sin, and not purified before the Incarnation, which would be impious!

(Creeds of Christendom, Volume 1, Chapter 4, Section 29)

Launoy’s work, cited by Schaff, can be found on-line, but only in Latin (link to first page of relevant section). As you will see, if you go through Launoy, he identifies the following list of popes:

  1. Leo I
  2. Gelasius I
  3. Gregory I
  4. Roman Clergy, during a vacant seat time, after the death of Honorius I (attributed to John IV, though not by Launoy)
  5. Innocent III
  6. Innocent V
  7. John XXII (or Benedict XII)
  8. Clement VI

You’ll notice that my list has eight items, rather than the seven that Dr. White mentioned and Schaff listed. That’s because I’m also including the item that Launoy does not specifically attribute to John IV, as I’ll discuss below. Where I have not explained the citation, it is what Launoy cited, but I have added to what Launoy has cited, and have explained my basis for that.

1. Leo I (aka Leo the Great)

First Sermon on Nativity (Sermon 21), Chapter 1

There is for all one common measure of joy, because as our Lord the destroyer of sin and death finds none free from charge, so is He come to free us all.

Personally, I think an even more compelling item from this same sermon, same chapter, on the same topic is this:

Truly foreign to this nativity is that which we read of all others, “no one is clean from stain, not even the infant who has lived but one day upon earth.” [Job 14:4-5, Septuagint version] Nothing therefore of the lust of the flesh has passed into that peerless nativity, nothing of the law of sin has entered.

Second Sermon on the Nativity (Sermon 22), Chapter 3.

And to this end, without male seed Christ was conceived of a Virgin, who was fecundated not by human intercourse but by the Holy Spirit. And whereas in all mothers conception does not take place without stain of sin, this one received purification from the Source of her conception.

Fifth sermon on the Nativity (Sermon 25), Chapter 5.

… when by the condition of birth, there is one cause of perishing for all. And so among the sons of men, the Lord Jesus alone was born innocent, since he alone was conceived without the pollution of carnal concupiscence.

My friend, Pastor King, pointed out that this may well have been drawn from Augustine and Ambrose:

Ambrose (c. 339-97) commenting on Luke 1:35:

For wholly alone of those born of woman was our Holy Lord Jesus, Who by the strangeness of His undefiled Birth has not suffered the pollutions of earthly corruption, but dispelled them by heavenly majesty.

– Saint Ambrose of Milan, Exposition of the Holy Gospel according to Saint Luke, trans. Theodosia Tomkinson (Etna: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1998), Book II, §56, p. 59. (Expositio Evangelii secundum Lucam, 2.56, PL 15:1572D-1573A.)

Augustine (354-430 AD):

Moreover, when expounding the Gospel according to Luke, he [i.e. Ambrose] says: “It was no cohabitation with a husband which opened the secrets of the Virgin’s womb; rather was it the Holy Ghost which infused immaculate seed into her unviolated womb. For the Lord Jesus alone of those who are born of woman is holy, inasmuch as He experienced not the contact of earthly corruption, by reason of the novelty of His immaculate birth; nay, He repelled it by His heavenly majesty.”

– NPNF1: Vol. V, Augustine’s Anti-Pelagian Works, The Grace of Christ And on Original Sin, Book II On Original Sin, Chapter 47-Sentences from Ambrose in favor of Original Sin.

One of my readers, Fredericka, pointed out an additional reference in Leo’s Sermons:

Third sermon on the Epiphany (Sermon 33), Chapter 1

For as justice was everywhere failing and the whole world was given over to vanity and wickedness, if the Divine Power had not deferred its judgment, the whole of mankind would have received the sentence of damnation. But wrath was changed to forgiveness, and, that the greatness of the Grace to be displayed might be the more conspicuous, it pleased God, to apply the mystery of remission to the abolishing of men’s sins at a time when no one could boast of his own merits.

Jason Engwer, at the Triablogue, pointed out a further example from Leo the Great.

Eighth Sermon on the Nativity (Sermon 28), Chapter 3

And therefore in the general ruin of the entire human race there was but one remedy in the secret of the Divine plan which could succor the fallen, and that was that one of the sons of Adam should be born free and innocent of original transgression, to prevail for the rest both by His example and His merits. Still further, because this was not permitted by natural generation, and because there could be no offspring from our faulty stock without seed, of which the Scripture saith, ‘Who can make a clean thing conceived of an unclean seed? is it not Thou who art alone?’

2. Gelasius I

Launoy cites Gelasius’ fifth letter. I found it elsewhere identified as his seventh letter. Regardless, it is written to the Picenian Bishops. It states:

Accordingly whatever those parents produced of their stock, is indeed the work of God, according to the institution of nature, but not without the contagion of that evil which they derived through their own transgression

Launoy also cites Gelasius “Lib. contra Pelagium,” which I found elsewhere cited as as “dicta adv. Pelag. haeresin.,” which in any event means it is a work against the Pelagians. It states:

It belongs alone to the immaculate Lamb to have no sin at all.

3. Gregory I

Book of the Morals, an exposition of Job, Book 18, on Job 27 (and quoted by Thomas Aquinas in Summa Theologiae, 3rd part, question 34, article 1, reply to objection 3)

For we, though we are made holy, yet are: not born holy, because by the mere constitution of a corruptible nature we are tied and bound, that we should say with the Prophet, Behold, I was shapen in wickedness, and in sin hath my mother conceived me. But He only is truly born holy, Who in order that He might get the better of that same constitution of a corruptible nature, was not conceived by the combining of carnal conjunction.

My friend, Pastor David King also noted some additional quotations from Gregory:

Gregory the Great (Gregory I c. 540-603):

Moreover, since no one among men in this world is without sin (and what else is sinning but flying from GOD?), I say confidently that this my daughter also has some sins.

NPNF2: Vol. XII, Selected Epistles, Book VII, Epistle 30.

Gregory the Great (Gregory I c. 540-603):

And what a thing it would be, were we to neglect for the salvation of the soul what we carefully attend to in matters of earthly concern! And so, since, according to the words of the Apostle John, no one is without sin, let us call to mind enticements of thought, incontinence of tongue, deeds of transgression; and let us, while we may, with great knocking, do away with the stains of our iniquities, that our just and loving Redeemer may not execute vengeance according to our deservings, but according to His mercy be bent to pardon.

NPNF2: Vol. XIII, Selected Epistles, Book XII, Epistle 1.

4. Roman Clergy, post Honorius I (John IV before his reign)

Bede’s Ecclesiastical History, Book 2, Chapter 19:

And in the first place, it is blasphemous folly to say that man is without sin, which none can be, but only the one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus, Who was conceived and born without sin; for all other men, being born in original sin, are known to bear the mark of Adam’s transgression, even whilst they are without actual sin, according to the saying of the prophet, “For behold, I was conceived in iniquity; and in sin did my mother give birth to me.”

However, this same quotation is, as my friend Pastor King pointed out, elsewhere attributed to John IV, because it was apparently written by him and three other high-ranking clergy while he was Rome’s bishop-elect (see this source).

John IV, Bishop of Rome (d. 642):

And in the first place it is foolish blasphemy to say that man is without sin; which can by no means be, except the one Mediator between God and man, the Man Christ Jesus, Who was conceived and born without sin. For other men born with original sin, even though living without actual sin, are known to bear testimony to the prevarication of Adam; according to the Prophet saying: “For behold in iniquities was I conceived, and in sin did my mother conceive me.” (Psalm 51:5).

Latin text: Et primum quidem blasphemia et stultiloquium est, dicere esse hominem sine peccato, quod omnino non potest, nisi unus mediator Dei et hominum homo Christus Jesus, qui sine peccato est conceptus et partus. Nam caeteri homines cum peccato originali nascentes, testimonium praevaricationis Adae (etiam sine peccato actuali existentes) portare noscuntur, secundum prophetam dicentem: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea (Psal. L).

John IV, Epistola I, ad Episcopos et Presbyteros Scotiae, PL 80:602B-C; see John Harvey Treat, The Catholic Faith, or Doctrines of the Church of Rome Contrary to Scripture and the Teaching of the Primitive Church (Nashotah, WI: The Bishop Welles Brotherhood, 1888), p. 22.

5. Innocent III

Sermon on the Purification of the Virgin

But forthwith [upon the Angel’s words, ‘The Holy Ghost shall come upon thee’] the Holy Ghost came upon her. He had before come into her, when, in her mother’s womb, He cleansed her soul from original sin; but now too He came upon her to cleanse her flesh from the ‘fomes’ of sin, that she might be altogether without spot or wrinkle. That tyrant then of the flesh, the sickness of nature, the ‘fomes’ of sin, as I think, He altogether extinguished, that henceforth any motion from the law of sin should not be able to arise in her members.

(I’ve presented the translation from the linked source, which omits the first phrase that Launoy includes, but includes subsequent phrases that Launoy omits)

Sermon on the Assumption, Sermon 2 (aka Second Discourse on the Assumption)(see the alternate translation here)

Eve was produced without sin, but she brought forth in sin; Mary was produced in sin, but she brought forth without sin.

There’s at least one additional quotation from Innocent III that we can bring to bear on the topic:

On the Feast of John the Baptist, i (Sermon 16 on Feast Days)

Of John the Angel does not speak of the conception but of the birth. But of Jesus he predicts alike the Birth and the Conception. For to Zechariah the father it is predicted, ‘Thy wife shall bear thee a son, and thou shalt call his name John,’ but to Mary the mother it is predicted, ‘Behold, thou shalt conceive in thy womb and bear a Son, and shalt call His Name Jesus.’ For John was conceived in fault, but Christ Alone was conceived without fault. But each was born in grace, and therefore the Nativity of each is celebrated, but the Conception of Christ Alone is celebrated.

6. Innocent V

Commentary on Peter Lombard’s Sentences, Book 3, Distinction 3, Question 1, Article 1

The nearer any one approaches to the Holy of Holies, so much the greater degree of sanctification ought he to have, for there is no approach to Him, except through sanctification. But the mother approaches more than all to the Son, Who is the Holy of Holies; therefore she ought to have a greater degree of sanctification after her Son. The degree of sanctification may be understood as fourfold: either that one have sanctity (1) before conception and birth; (2) after conception and birth; (3) in the conception itself and birth; (4) in birth, not in conception. For, ‘in conception and not in birth’ is impossible. The first degree is not possible, both because personal perfection (like knowledge or virtue) is not transfused from the parents; and also because in children the being of grace cannot take place, before the actual being of nature, upon which it is founded. The second degree is common to all, according to the common law of sanctification through sacraments. The third is peculiar to the Holy of Holies, in Whom Alone all sanctification took place at once, conception, sanctification, assumption. There remains then the fourth. But this has four degrees; because the foetus, when conceived in the womb, may be understood to be sanctified either before animation, or in the animation, or soon after the animation, or long after the animation. The first degree is impossible, because according to Dionysius (de div. nom. c. 12) ‘Holiness is cleanness free from all defilement, and perfect and immaculate;’ but the uncleanness of fault is not expelled except through ‘grace making gracious’ [acceptable], as darkness by light, of which grace the reasonable creature only is the subject. The second degree was not suitable to the Virgin, because either she would not have contracted original sin, and so would not have needed the universal sanctification and redemption of Christ, or if she had contracted it, grace and fault could not have been in her at once. The fourth degree also was not suitable to the Virgin, because it did suit John and Jeremiah, and because it did not suit so great holiness that she should have lingered long in sin, as others; but John was sanctified in the sixth month (Luke i.). But the third seems suitable and piously credible, although it be not derived from Scripture, that she should have been sanctified, soon after her animation, either on the very day or hour, although not at the same moment.

(Only the final portion, regarding the suitability of the third condition is provided by Launoy, but I’ve provided some expanded context.)

7. John XXII (or Benedict XII)

Sermon 1 on the Assumption

She (the Virgin) passed, first, from a state of original sin, second, from a state of childhood to maternal honor, third, from misery to glory.

8. Clement VI

Sermon One of the Lord’s Advent (aka “Sigua erunt in sole.”)

But before I divide the theme, it seems that that Conception ought not to be celebrated, first, on the authority of Bernard, who, in his Epistle to the Lyonnese [canons], gravely reprehends them, because they had received the feast and held it solemnly. Because no feast ought to be celebrated, except for reverence of the sanctity of the person as to whom it is celebrated, since such honor is shown to saints on account of the [relation] which they have to God above others; but this is on account of holiness; and not actual sin only, but original sin also [separates] from God. But the Blessed Virgin was conceived in original sin, as many saints seem to say, and may be proved by many grounds. It seems that the Church ought not to hold a festival of her Conception. Here, being unwilling to dispute, I say briefly that one thing is clear, that the Blessed Virgin contracted original sin in the cause. The cause and reason is this, that, as being conceived from the coming together of man and woman, she was conceived through passion, and therefore she had original sin in the cause, which her Son had not, because He was not conceived of seed of man, but through the mystic breathing (Luke i.), ‘The Holy Spirit shall come upon thee.’ And therefore not to have original sin is a singular privilege of Christ Alone. But whether she had ‘in form’ original sin, or was by Divine virtue preserved, there are different opinions among Doctors. But however it was, I say, that if, in form and not in cause only, she had original sin, we may still very reasonably keep festival of her Conception, supposing that, according to all most opposed, it was but a little hour that she was in original sin, because according to all she was sanctified as soon as she could be sanctified.

Launoy only provides the portion beginning with “But whether she had ‘in form’ original sin …,” but I’ve provided the remainder of the context, so that the sense is reinforced. Note that this too is something that was written before his reign. I have not checked in every case above whether the writing was before or after the man became the bishop of Rome.

– TurretinFan


%d bloggers like this: